زندگی چیست؟

زندگی چیست ؟

اگر خنده است چرا گریه می کنیم ؟

اگر گریه است چرا خنده می کنیم ؟

اگر مرگ است چرا زندگی می کنیم ؟

اگر زندگی است چرا می میریم ؟

اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟

اگر عشق نیست چرا عاشقیم ؟

/ 0 نظر / 29 بازدید