گاه...

گاه یک لبخند انقدر عمیق میشود که گریه می کنیم

گاه یک نغمه انقدر دست
نیافتنی میشود که با ان زندگی می کنیم

گاه یک نگاه انچنان سنگین میشود
چشمانمان رهایش نمی کند

گاه یک عشق انقدر ماندگار می شود که فراموشش نمی
کنیم

/ 0 نظر / 23 بازدید