عمریست نشسته ام
پای لرز خربزه هایی
که هیچوقت یادم نمی
آید
کی؟!
خوردمشان…

/ 0 نظر / 13 بازدید